1. Legitimatie

U dient een origineel en niet verlopen paspoort, Nederlands rijbewijs, Europese ID-kaart of vreemdelingendocument bij u te hebben om u te legitimeren.

Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft of dit niet kan of wilt tonen, kan de docent u de toegang weigeren. Uw deelname wordt ongeldig verklaard, terwijl u wel de kosten volledig dient te betalen.

2. Aanvang

U dient minimaal 15 minuten vóór aanvang op de locatie aanwezig te zijn. De docent/trainer controleert uw ID- bewijs. Zelf dient u bij binnenkomst uw gegevens op de presentielijst te controleren.

3. Te laat komen

Indien u te laat komt, heeft de docent/trainer het recht u de toegang te weigeren. U krijgt geen restitutie. Indien de trainer/docent u wel toelaat, wordt de verloren tijd niet gecompenseerd.

4. Regels tijdens cursusdag

  • In geval u deelneemt aan een praktijkgedeelte: U dient fysiek in staat te zijn de oefeningen uit te voeren. Wanneer u naar oordeel van de docent niet in staat bent fysiek de oefeningen uit te voeren, heeft de docent het recht uw deelname aan de praktijkdag te beëindigen en ongeldig te verklaren. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
  • U dient de aanwijzingen van de trainer/docent strikt op te volgen.
  • Roken in de zaal is verboden.
  • Draagbare audioapparatuur en/of communicatiemiddelen (mobiel telefoons, semafoons, buzzers e.d.) moeten worden uitgezet.
  • Wanneer u de praktijkvoorwaarden en de aanwijzingen van de trainer/docent niet opvolgt, heeft de trainer/docent het recht uw deelname aan de praktijk onmiddellijk te beëindigen en ongeldig te verklaren. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.

5. Hinder

U dient ervoor te zorgen dat andere deelnemers geen hinder van u ondervinden.
Wanneer u hinder veroorzaakt heeft de trainer/docent het recht uw deelname aan de praktijksessie c.q. klassikale cursus onmiddellijk te beëindigen en ongeldig te verklaren. U krijgt geen restitutie.

6. Einde

Indien u heeft deelgenomen aan een praktijksessie dan geeft de docent aan het einde van de dag aan of u competent bevonden bent.

7. Uitslag

Ca. 4 werkdagen na het praktijkgedeelte c.q. na de klassikale cursus ontvangt u de uitslag per mail.
Indien u heeft deelgenomen aan een praktijksessie dan bent geslaagd als u geslaagd bent voor het online theorie-examen (alleen als dit verplicht is), de gehele cursus heeft gevolgd, actief heeft deelgenomen aan het praktijkgedeelte en de docent u competent heeft bevonden.

8. Certificaat

Indien geslaagd, ontvang u binnen 2 werkdagen na de uitslag in uw online profiel uw certificaat in pdf- formaat.

9. Klacht of bezwaar

VISMA PlusPort doet er alles aan om u optimaal van dienst te zijn. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de cursus of dat u verbeterpunten heeft. Als het om een klein probleem gaat, kunt u uw opmerking telefonisch of via e-mail aan ons kenbaar maken en dan proberen wij u zo spoedig mogelijk te beantwoorden en met een oplossing te komen.
Als het probleem ingewikkelder is of als het gaat om een eis voor compensatie, dan dient u onze klachtenprocedure te volgen. Uiteraard behandelen wij uw melding of klacht in vertrouwen en in overleg met u proberen we tot een oplossing te komen.

10. Algemene voorwaarden

Onze Algemene Cursusvoorwaarden zijn van toepassing.

11. Annulering door opleider

Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus hebben wij altijd het recht een cursus te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Annulering door ons geschiedt altijd schriftelijk middels een e-mail aan het e-mailadres dat u ons bij inschrijving heeft opgegeven. Nadat deze e-mail is verstuurd, nemen wij contact met u op voor afstemming van een alternatief. Als alternatief kan het volgende worden aangeboden:

  • Dezelfde datum maar in een andere plaats.
  • Een andere datum in dezelfde plaats.

De cursist heeft het recht het aangeboden alternatief niet te accepteren hetgeen leidt tot creditering van het cursusgeld.

12. Verplaatsing door de cursist

Het is mogelijk uw datum te verzetten. Afhankelijk van het moment zijn hier wel of geen kosten aan verbonden. Wij hanteren de volgende verplaatsingsregeling:

Verplaatsen datum praktijkopleiding

Verplaatsingskosten

Tot en met 11 werkdagen voor de praktijksessie

Geen kosten

10 tot en met 1 werkdag(en) voor de praktijksessie

€ 55,00

Op de dag van de praktijksessie

100%

Op het moment van verzoek tot verplaatsing dient direct een nieuwe cursusdatum te worden opgegeven. De nieuwe cursusdatum dient binnen 3 maanden na de initiële cursusdatum te vallen. Indien niet direct een nieuwe datum kan worden opgegeven dan wel de nieuwe cursusdatum niet binnen 3 maanden kan plaatsvinden, dan kan de initiële datum niet worden verplaatst. In dit geval kan de initiële cursusdatum alleen worden geannuleerd.

Ruilen met een collega mag. Indien voor de praktijkdag een Bewijs van deelname is voorgeschreven, dient de collega geslaagd te zijn voor het online theorie examen.


Belangrijk

Verzoek voor verplaatsen dient altijd schriftelijk te geschieden per e-mail aan customersupport@plusport.com

13. Annuleren door de cursist

Het is mogelijk uw klassikale cursus te annuleren. Afhankelijk van het moment zijn hier wel of geen kosten aan verbonden. Wij hanteren de volgende annuleringsvoorwaarden.

Annuleringsregeling Praktijkopleidingen Annuleringskosten
 Tot en met 11 werkdagen voor de praktijksessie Geen kosten
 10 tot en met 6 werkdagen voor de praktijksessie 50%
 5 werkdagen of korter voor de praktijksessie* 100%
 Eerder door de cursist verschoven praktijksessie 100%
 Bij niet op tijd komen op de praktijksessie 100%
  • * Ruilen met een collega mag. Indien voor de praktijkdag een Bewijs van deelname is voorgeschreven, dient de collega geslaagd te zijn voor het online theorie-examen.
  • * Geen kosten voor de praktijksessie in geval van annulering i.v.m. overlijden (persoonlijk of 1e lijn) ziekenhuisopname (persoonlijk of 1e lijn), ziekmelding (persoonlijk) onder de Algemene Voorwaarden van art. 15.6.

Belangrijk