Examenregels

1.     Legitimatie

U dient een origineel en niet verlopen paspoort, Nederlands rijbewijs, Europese ID-kaart of vreemdelingendocument bij u te hebben om u te legitimeren. Wanneer u geen geldig legitimatiebewijs bij u heeft of dit niet kunt of wilt tonen, wordt u niet tot het examen toegelaten. De gegevens waarmee u bent opgegeven moeten overeenkomen met de gegevens op uw legitimatiebewijs. Als deze gegevens onjuist zijn of ontbreken, heeft de examinator het recht u de toegang tot het examen te weigeren. Een foto van uw legitimatie is niet geldig. 

2.     Aanvang Examen

U dient minimaal 15 minuten voor aanvang van het examen op de examenlocatie aanwezig te zijn. Vóór aanvang van het examen controleert de examinator uw gegevens op de presentielijst, uw legitimatiebewijs, wijst u een plaats toe en ontvangt u de inloggegevens voor het examen.

Belangrijk:
U dient zelf nog uw persoonsgegevens op het inlogformulier te controleren zodat op het diploma de juiste persoonsgegevens worden vermeld.
Geef fouten in uw naam, voorletters, tussenvoegsel en geboortedatum onmiddellijk door aan de examinator.

3.     Te laat komen

Kandidaten die tot 15 minuten na aanvang van het examen te laat komen worden nog toegelaten. De verloren tijd wordt echter niet gecompenseerd.

4.     Regels tijdens het examen

 • U dient tijdens het examen de instructies van de examinator strikt op te volgen.
 • De uitwerking van het examen wordt op een PC of tablet gedaan (Computer Based Testing) of moet op het door de examinator verstrekte papier worden gemaakt.
 • Vóór dat u het examen start dient u te controleren of uw naam op het scherm wordt getoond en of u de voor u bestemde examenopgave heeft ontvangen.
 • Een ‘papieren’ examen moet met een potlood worden gemaakt.
 • U mag pas met het maken van de examenvragen beginnen, nadat de examinator u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • Belangrijk!
  • Het is niet toegestaan in de examenzaal in het bezit te zijn van mobiele telefoons (en andere communicatieapparatuur), geluid en/of beeldopname apparatuur. Let op: Een smartwatch is ook niet toegestaan!
  • Indien tijdens het examen wordt vastgesteld dat u dergelijke apparatuur bij u heeft, wordt uw deelname onmiddellijk beëindigd en uw examen ongeldig verklaard, terwijl u wel de kosten van examen volledig dient te betalen.

Kandidaten met storingsdienst, hoogzwangere partners, ziekte gevallen of anderszins die een goede reden hebben om bereikbaar te zijn, moeten dus een keus maken tussen de telefoon en doen van het examen.

 • Het is tijdens het examen niet toegestaan andere spullen op tafel te hebben dan de benodigdheden welke de examinator u heeft overhandigd.
 • Het is verboden in de examenzaal met elkaar te praten, elkaars werk te bekijken of van elkaar iets te lenen zonder toestemming vooraf van de surveillant.
 • Roken is in de zaal verboden.
 • Indien u tijdens het examen vragen, opmerkingen etc. heeft, dient u uw hand op te steken. De examinator zal u dan benaderen en te woord staan.
 • Het is niet toegestaan de examenruimte tijdens het examen te verlaten. Indien u vindt dat dit om dringende redenen toch noodzakelijk is, dient u de examinator hiervoor om toestemming te vragen. Verlaten van de examenruimte betekent dat uw examen is beëindigd.
 • Wanneer u dit examenreglement en de instructies van de examinator niet strikt opvolgt, kan uw deelname aan het examen onmiddellijk worden beëindigd en ongeldig worden verklaard, terwijl u wel de kosten van het examen volledig dient te betalen.

5.     Inhoud examen

CBT examens worden afgenomen via PC of tablet. Er wordt steeds één vraag gepresenteerd.

6.     Hinder en fraude

U dient ervoor te zorgen dat andere kandidaten tijdens het examen geen hinder van u ondervinden. Het is niet toegestaan te praten. Wanneer u hinder veroorzaakt heeft de examinator het recht uw deelname aan het examen onmiddellijk te beëindigen en ongeldig te verklaren.

Indien u tijdens het examen op fraude (afkijken, spieken, etc.) wordt betrapt, wordt uw deelname aan het examen onmiddellijk beëindigd en ongeldig verklaard.

Wanneer u op onrechtmatige wijze deelneemt aan een examen of frauduleuze handelingen verricht voorafgaande, tijdens of na afloop van het examen die het examen betreffen, kunt u worden gesanctioneerd, zulks ter beoordeling van de surveillant. Mogelijke sancties zijn dat u wordt uitgesloten van verdere deelname of wordt geacht niet aan het examen te hebben deelgenomen. Het examenwerk zal niet worden beoordeeld en er zal geen uitslag worden vermeld.

7.     Einde van het examen

Wanneer u klaar bent met het maken van uw examen, dient u dit middels het opsteken van uw hand aan de examinator kenbaar te maken. De examinator zal u dan benaderen of u toestemming geven hem te benaderen. Vervolgens dient u zowel de examenopgaven als het door u ingevulde antwoordformulier aan de examinator te overhandigen.

Na het verstrijken van de maximale examentijd wordt het examen automatisch door de examinator beëindigd, ook als u nog niet klaar bent met het beantwoorden van de vragen.

8.     Examenuitslag

Direct na het afsluiten van het CBT examen ziet u de voorlopige uitslag. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

De officiële uitslag is vaak al de 1e werkdag na het examen beschikbaar. Als u het examen ’s avonds heeft gemaakt kan het wat langer duren maar het is altijd binnen 3 werkdagen bekend.
Zodra de uitslag bekend  is ontvangt van ons een email met de de officiële uitslag.

Indien de voorlopige uitslag aangeeft dat u niet geslaagd bent, adviseren wij u te wachten op de officiële uitslag vóórdat u een herexamen boekt. Indien blijkt dat u niet bent geslaagd, adviseren wij u zo snel mogelijk een herexamen te doen. U kunt dit examen boeken via www.plusport.com.

LET OP! Alleen bij VCA:
Indien u bent geslaagd voor VCA, wordt u een certificaatnummer toegekend en wordt dit nummer geregistreerd in het Centraal Diploma Register http://www.vca.ssvv.nl.

9. Certificaat en pasje

Als u bent geslaagd voor het examen ontvangt u een digitaal diploma. Het diploma kunt u downloaden via uw PlusPort account of via www.vca-uitslag.nl
Het diploma is beschikbaar zodra de uitslag van het examen bekend is. Via www.vca-uitslag.nl kunt u ook het pasje digitaal op uw telefoon zetten. Volg de stappen via de website en maak het digitale pasje aan.

10. Klacht over het examen

Bij de start van ieder examen legt de examinator uit, dat u direct bezwaar kunt indienen over de examenvragen mocht u vinden dat een vraag niet aansluit aan de lesstof of dat een vraag onduidelijk is. De examinator heeft hiervoor speciale bezwaarformulieren.

Indien u een inhoudelijke klacht over het examen en/of de gang van zaken tijdens het examen heeft, dient u dit schriftelijk te doen, gericht aan het exameninstituut. U kunt hiervoor een formulier aan de examinator. U vult dit formulier in en stuurt het formulier naar het adres dat op het formulier staat. Het exameninstituut behandelt inhoudelijke bezwaren. Na ontvangst van de reactie wordt er contact met u opgenomen.

Klachten over het lesmateriaal dient u te sturen naar customersupport@plusport.com

11. Bezwaar tegen uitslag

Bezwaar tegen uitslag VCA examen
Indien u niet bent geslaagd en u wilt bezwaar maken tegen de uitslag van uw examen, dan heeft u de mogelijkheid uw examen in te zien. U kunt uw examen uitsluitend op kantoor van VCA Infra te Amersfoort inzien.

Het examen inzien gaat als volgt:

 1. U stuurt een e-mail naar customersupport@plusport.com met uw verzoek uw examen in te willen zien
 2. Onze Customer Support stuurt uw bezwaar door naar het examenbureau met het verzoek een afspraak voor u te maken bij VCA Infra (als opleider mogen wij namelijk geen afspraak voor u maken)
 3. Het examenbureau neemt de behandeling van Customer Support over en zorgt voor de verdere afhandeling van uw afspraak met VCA Infra
 4. VCA Infra stelt een aantal data voor
 5. Het inzien van het examen is alleen mogelijk op het hoofdkantoor van VCA Infra in Amersfoort
 6. U wordt alleen toegelaten op vertoon van een geldig legitimatiebewijs
 7. Inzage van het examen duurt maximaal 30 minuten
 8. Er mogen geen aantekeningen worden gemaakt tijdens de inzage van het examen
 9. U mag niemand meenemen naar de inzage van het examen

Uit ervaring raden wij u af het traject voor inzage in te gaan, omdat u bij het volgende examen weer andere vragen krijgt. Wij adviseren u om de theorie nog eens goed door te nemen. Mocht u nog vragen hebben of toch tot inzage willen overgaan, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

Bezwaar tegen uitslag van een ander examen dan VCA
Indien u niet bent geslaagd en u wilt bezwaar maken tegen de uitslag van uw examen, dan heeft u de mogelijkheid uw examen in te zien. U kunt uw examen uitsluitend op kantoor van PBNA te Zwijndrecht inzien. De kosten voor inzage van het examen dient u direct aan PBNA te betalen.

Het examen inzien gaat als volgt:

 1. U stuurt een e-mail naar customersupport@plusport.com met uw verzoek uw examen in te willen zien
 2. Onze Customer Support stuurt uw bezwaar naar het examenbureau en verzoekt haar met u een afspraak te maken
 3. Het examenbureau neemt de behandeling van Customer Support over en regelt met u een afspraak
 4. Het inzien van het examen is alleen mogelijk op het kantoor van PBNA te Zwijndrecht
 5. Inzage van het examen duurt maximaal 30 minuten
 6. Er mogen geen aantekeningen worden gemaakt tijdens de inzage van het examen
 7. U mag niemand meenemen naar de inzage van het examen

12. Algemene voorwaarden

Onze Algemene Cursusvoorwaarden zijn van toepassing.

13. Annulering door het exameninstituut

Het kan voorkomen dat het exameninstituut die de examens verzorgt door omstandigheden genoodzaakt is een datum van een examen te annuleren. PlusPort heeft altijd het recht een examen te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

Wij nemen telefonisch contact op voor overleg over een alternatieve datum. Als alternatief kan het volgende worden aangeboden:

 1. eenzelfde datum op een andere locatie (in een andere stad)
 2. een andere datum op de oorspronkelijk gekozen locatie

Accepteert u dit aanbod niet, dan krijgt u uw betaling gecrediteerd.

14. Verplaatsen of annulering door de kandidaat

In plaats van te annuleren, kunt u ons vragen het examen te verplaatsen.

Voor verplaatsen geldt de volgende regeling:

Verplaatsen Verplaatsingskosten
Tot en met 6 werkdagen voor het examen Geen kosten
5 werkdagen of minder voor het examen Niet mogelijk
Op de dag van de uitvoering Niet mogelijk
 • Het exameninstituut accepteert verplaatsingen uitsluitend tot en met 6 werkdagen voor het examen.

Voor annuleren geldt de volgende regeling:

Annulering Annuleringskosten
Tot en met 6 werkdagen voor het examen Geen kosten
5 werkdagen of minder voor het examen
Geen kosten voor het examen in geval van annulering i.v.m. overlijden (persoonlijk of 1e lijn), ziekenhuisopname (persoonlijk of 1e lijn) of ziekmelding (persoonlijk) onder de voorwaarden data.     De annulering vóór het examen bij PlusPort is ontvangen én
b.    binnen 7 dagen na de afmelding het overlijdensbericht of een doktersverklaring bij PlusPort is ontvangen. Indien u een dergelijk               bewijs niet binnen 7 dagen kunt of wilt verstrekken, kan het examen niet kosteloos worden geannuleerd.
100%
Bij niet op tijd komen op het examen 100%

 

Belangrijk:
Verzoek om verplaatsing of annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per e-mail aan customersupport@plusport.com.

15. Overmacht

 1. Indien naar het redelijk oordeel van de examenleverancier van PlusPort BV een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de examenleverancier van PlusPort BV geen invloed kan uitoefenen, waardoor nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de examenleverancier van PlusPort BV kan worden verlangd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, ziekte, diefstal, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, aardbevingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, overmacht bij een ingeschakelde derde, gevolgen van hacken en technische storingen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of schorsing of intrekking van een aan de examenleverancier verleende erkenning om examens van een bepaald onderwerp te kunnen afnemen.
 3. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal PlusPort BV alleen bij blijvende overmacht naar rato terugbetalen, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door PlusPort BV reeds gemaakte kosten, onder de voorwaarde dat de examenleverancier PlusPort BV geen kosten in rekening brengt. Indien de examenleverancier PlusPort BV wel kosten in rekening brengt, worden die kosten eveneens afgetrokken van de eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggaveplaats.
 4. Indien de overmacht een bepaald examen betreft, zal de examenleverancier van PlusPort BV- indien mogelijk- een andere tijd of dag voor het houden van dit examen trachten vast te stellen.